Technický projekt na realizáciu protihlukovej steny Liadur

1 ÚVOD

Tento technický projekt rieši realizáciu protihlukových stien (ďalej PHS) typu LIADUR. Tento typ PHS sa vyznačuje ľubovoľnou variabilitou pri kombinovaní troch základných komponentov PHS,  ktorými sú:


    •    Základ
    •    Stĺpik
    •    Stenový panel

 

 

Technický projekt je spracovaný pre podmienky montáže a priamo nadväzuje na výrobné predpisy pre výrobu betónových protihlukových panelov, výrobu železobetónových základových kalichov a na výrobu železobetónových stĺpikov PHS.


    Akustické parametre PHS sú nasledujúce:

    a)    panely LIADUR - nízka vlna:
        - vzduchová nepriezvučnosť DLR > 45,0 dB
        - zvuková pohltivosť DLa = 8 dB

    b)    panely LIADUR - vysoká vlna:
        - vzduchová  nepriezvučnosť DLR > 45,0 dB
        - zvuková pohltivosť DLa = 10 dB

    c)    panely LIADUR - rovný povrch:ff
        - vzduchová nepriezvučnosť DLR > 45,0 dB
        - zvuková pohltivosť DLa = 4 – 8 dB (podľa hrúbky abs. vrstvy) 

 

Z hľadiska nepriezvučnosti sú panely zaradené do kategórie "kvalitných protihlukových bariér" a z hľadiska absorbcie sú panely zaradené do kategórie "vysoko pohltivých bariér".


2    PREDMET TECHNICKÉHO PROJEKTU

    Predmetom tohto technického projektu sú:
    • Spôsob zakladania PHS
    • Doprava, manipulácia a postup osadzovania základových kalichov
    • Doprava, manipulácia a postup osadzovania stĺpov
    • Doprava, manipulácia a osadzovanie stenových panelov
    • Ostatné práce súvisiace s realizáciou PHS


3    POUŽITÉ TERMÍNY A DEFINÍCIE

3.1 Základ

    Vrt alebo prefabrikovaná, resp. monolitická základová pätka určená pre kotvenie nosných stĺpikov. Prevedenie závisí na dispozičnom usporiadaní, statických výpočtoch a projektovej dokumentácii, ktorá vychádza z povahy miesta osadenia stĺpika a výšky PHS.

3.2 Stĺpik

    Železobetónový prefabrikát v tvare písmena "H" alebo oceľový profil s antikoróznou úpravou, resp. železobetónový stĺp obdĺžnikového prierezu so závitovými kotvami, slúži pre zástavu stenových protihlukových panelov a plní funkciu nosného prvku steny.

3.3 Stenový panel PHS

    Prvok steny s funkciou akustickej prekážky. Panely delíme:
    •podľa funkcie na:
        -zvukovo odrážavé (reflexné)
        -zvukovo pohltivé (absorpčné)

    •podľa polohy v PHS:
        -soklové panely
        -protihlukové panely
        -hybridné panely
        -nábehové panely
        -únikové panely

4    ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY TECHNOLÓGIE

4.1    Príprava stavby

    Pred začatím práce na stavbe je nutné uskutočniť nasledujúce kroky:
    • zaistiť projektovú dokumentáciu odsúhlasenú investorom
    • zabezpečiť dopravné opatrenia
    • vytýčiť inžinierske siete
    • vypracovať kontrolný a skúšobný plán stavby v rozsahu podľa požiadaviek investora
    • zabezpečiť v dostatočnom predstihu výrobu jednotlivých komponentov stavby

4.2    Mechanizácia a pracovníci

4.2.1    Mechanizácia

    • vrtná súprava v prípade zakladania do vrtov
    • UNC 750 pre drobné terénne úpravy
    • báger v prípade zakladania do pätiek väčších rozmerov
    • terénny nákladný automobil na odvoz zeminy
    • automix pre dopravu betónovej zmesi
    • autožeriav min. 4t, optimálna nosnosť 16t
    • náves pre dopravu základových pätiek, stĺpikov a stenových panelov

4.2.2    Pracovníci

    • stavbyvedúci
    • majster
    • pracovná skupina v rozsahu 4 až 6 pracovníkov

4.3    Stavebné materiály

4.3.1    Monolitické betóny

    • betón vrtov
    • dobetonávka hlavy vrtu po osadenie stĺpika
    • základy
    • dobetonávky základov pre osadenie stĺpika
    • atypické úpravy (napr. podbetónovanie soklových panelov)

    Použité druhy betónu:
    • pre vrty a základové bloky: betón C 16/20-2a
    • dobetonávky a atypické úpravy: betón C 30/37-3b

4.3.2    Armatúra základov

    • oceľ R 10505 alebo V 10425

4.3.3    Stenové panely
4.3.3.1 Železobetónové stenové panely

    Základné rozdelenie železobetónových prefabrikátov PHS je nasledujúce:
    • hybridný, stenový alebo soklový
    • protihlukový panel typ LIADUR určený na osadenie do železobetónových stĺpikov alebo stĺpikov oceľových (HEA, HEB 160 – 200)

    Panel LIADUR je vyrábaný v týchto základných prevedeniach:
    • nízka vlna (4 cm + 7 cm) pohltivosť 8 dB
    • vysoká vlna (4 cm + 9 cm) pohltivosť 10 dB
    • rovná vrstva hr. = 6 – 15cm pohltivosť 8 dB
    • obojstranná absorpčná s možnou kombináciou povrchov

Hrúbka nosnej dosky sa pohybuje v rozmedzí 110 - 140 mm podľa typu panela.
Všetky typy panelov môžu  byť prefarbené popr. opatrené farebným nástrekom v ľubovolnom odtieni.
Betónové panely určené pre PHS elektrifikovaných železníc sú opatrené doskou, určenou pre ukoľajenie panelu.

4.3.4  Nosné stĺpiky
4.3.4.1  Oceľové stĺpiky

Pre nosné stĺpiky sa používajú oceľové valcované profily HEA (HEB) 160 - HEA (HEB) 200, ktoré môžu byť v prípade ostro lomených rohov alebo extrémne vysokých stien modifikované navarením ďalších pásovín. Dĺžka stĺpikov je závislá na výške PHS a spôsobe osadenia do základu. Maximálna výška PHS pri module 4000 mm:
        • pri použití HEA (HEB) 160 : 5 m
        • pri použití HEA (HEB) 200 : 6 m

Stĺpiky sú povrchovo chránené podľa požiadaviek investora (TKP-19). Časť stĺpika osadená do základne je do úrovne 100 mm pod povrch základu bez povrchovej ochrany. V hornej časti má stĺpik v stojane oválny otvor slúžiaci k manipulácii.

4.3.4.2  Železobetónové stĺpiky

Jedná sa o železobetónové prefabrikáty v tvare písmena "H". Dĺžka stĺpika je závislá na výške PHS a spôsobe osadenia do základu. Maximálna výška PHS je 6m. Rozmery stĺpika a jeho ďalšie parametre sú uvedené vo výrobnom predpise pre výrobu stĺpikov.
Stĺpiky môžu byť v prevedení s hladkým povrchom alebo s povrchom členeným pomocou pohľadových matríc, podľa požiadaviek architektov a investorov. Stĺpiky možno upraviť farebným náterom.
V prípade predsadzovania panelov pred stĺpiky sa používajú stĺpiky obdĺžnikového prierezu, staticky nadimenzované podľa konkrétnej situácie so zabudovanými závitovými kotvami pre uchytenie soklových a stenových absorpčných pane-lov. Stĺpiky určené pre PHS elektrifikovaných železníc sú opatrené doskou, určenou pre ukoľajenie stĺpika.

4.3.5  Tesnenie
4.3.5.1  Vodorovné tesnenie

Vzhľadom k výrobným nepresnostiam dochádza pri montáži stenových panelov z akustického hľadiska k vzniku nežiaducich drobných medzier v mieste styku panelov. Tieto medzery nepresahujú 2 mm. Z dôvodu eliminácie týchto medzier sa vkladajú do stykových medzier špeciálne tesnenia (výrobok firmy Promi), ktoré majú schopnosť vyplniť príslušné medzery, alebo úzke prúžky geotextílií.

4.3.5.2  Zvislé tesnenie

Z dôvodov obmedzenia pohybu panela a možného prestupu hluku medzerou v mieste osadenia panelov do stĺpikov je potrebné vykonať v styčnej medzere dotesnenie.
Pre dotesnenie sa používajú gumové kliny, ktoré sa pre zvýšenie účinku naviac do medzery vlepujú. Ako variant riešenia možno pre dotesnenie použiť dutý gumový profil, popr. PE profil kruhového prierezu 15 mm - 35 mm, ktorý sa vkladá po celej výške medzery.

4.4  Podmienky prevádzania

PHS LIADUR možno budovať prakticky v ľubovoľnom prostredí. V zásade je možné miesta realizácie rozdeliť nasledovne:
    • podľa charakteru podkladu PHS:
        - štandardné zemné násypové teleso
        - rímsa opornej steny
    • podľa spôsobu založenia:
        - do vrtov v zemine
        - do základových pätiek
    • podľa charakteru prostredia:
        - na cestnú komunikáciu mimo obce
        - na cestnú komunikáciu v obci
        - na železničnú komunikáciu
        - v priestore a v okolí zdroja hluku – tovární, letísk a pod.

Výber spôsobu založenia, typu stĺpika a stenového panelu je daný konkrétnymi požiadavkami investora. Na základe týchto požiadaviek, ktoré sú ovplyvnené požiadavkami hygienika a architekta je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu stavby. Táto PD predovšetkým rieši:

    • spôsob založenia
    • voľbu typu stĺpikov
    • polohu stĺpikov
    • voľbu typu stenových panelov z hľadiska akustického, architektonického a statického
    • voľbu úpravy povrchu stĺpikov a panelov z hľadiska tvarového a farebného prevedenia
    • riešenie panelov, tj.:
        - únikové otvory
        - odvodnenie priestoru PHS
        - vegetácia
        - začiatok a koniec PHS

Pri návrhu PHS musí projektant rešpektovať výrobné rozmery stenových panelov, rozmery stĺpikov a možnosti riešenia detailov uvedené v tomto TP.

V neposlednej rade musí projektant dodržať TKP, predpísaný investorom pre navrhovanú stavbu.

5  POPIS TECHNOLÓGIE PREVÁDZANIA

5.1  Zemné práce

Pred začatím zemných prác je potrebné v súlade s PD vytýčiť smerovú os PHS. Ďalej je nutné výškovo vyrovnať terén do hĺbky a vzdialenosti podľa PD. Doporučená hĺbka je 200 mm. Nasleduje vytýčenie osi základov, v prípade smerového oblúku je nutné vytýčiť polygón.

5.2  Zakladanie

5.2.1    Základ vŕtaný do zeminy

Priemer a hĺbka vrtu je závislá na výške PHS, typu použitého stĺpika a charakteru zeminy.
Do vrtu sa uloží armokôš a vybetónuje (C16/20 - 2a) sa do roviny cca 700 mm pod definitívne horný rub piloty, kde je následne geodeticky vytýčený stred stĺpika, vyvŕtaný otvor a osadený montážny tŕň. Nasleduje osadenie stĺpika, vyrovnanie jeho zvislosti a zabetónovanie stĺpika (C 30/37 - 3b) do finálnej polohy.
Vrt je spravidla armovaný armokošom zo špirály z drôtu Ø 8mm, vystuženou pozdĺžnymi prútmi Ø 20mm. Špirála má zvyčajne stúpanie 300 mm, ktoré sa v hornej časti vrtu v posledných 80 cm zhusťuje na 150 mm. Profily prútov sú orientačné. Presný návrh vystuženia je daný PD.

5.2.2    Základ vŕtaný do konštrukcie

Priemer vrtu je závislý na rozmeroch použitých stĺpikov a vyrábaných vŕtacích korunkách. Hĺbka vrtu a jeho priemer sú stanovené v projektovej dokumentácii podľa statického výpočtu. Betonáž sa vykoná po osadenie stĺpika. Hĺbka vrtu je spravidla 300 mm.

5.2.3    Betónové pätky

V niektorých prípadoch je výhodné založiť stĺpiky do betónových pätiek. Jedná sa predovšetkým o miesta s nevhodnou charakteristikou zeminy pre vŕtanie, popr. o miesta neprístupné pre vrtné súpravy a miesta s extrémnym výskytom inžinierskych sietí, čo je jav obvyklý v oblasti železničných tratí.
Minimálna výška pätky je 70 cm. Môžu byť monolitické a prefabrikované. Stĺpiky sa osadzujú spravidla do kalichu hĺbky 550 mm. Výnimočne sa osadzujú ešte pred betonážou pätky, čo je menej obvyklé. Rozmery pätky, jej vystuženie a typ betónu je stanovený v PD. Zvyčajne majú pätky sieť iba pri dolnom povrchu a použitý betón je C 30/37-3b.

5.2.4    Vytýčenie základov

Vytýčenie polohy základov je veľmi dôležité vzhľadom k stavebnicovému charakteru systému. Zvlášť dôležité je bezchybné vytýčenie základov v prípade použitia vrtov. Do čiastočne vybetónovaných pilotov sa osadí tŕň v geodeticky vytýčenom strede stĺpika. Každý stĺpik je v spodnej ploche vybavený otvorom slúžiacim pre osadenie na tŕň pilotov.

5.2.5    Prípustné tolerancie odchyliek základov PHS

    • osová vzdialenosť stredu základov: +40 mm, -30 mm
    • smerová odchýlka stredov základov: ±30 mm
    • krytie výstuže: ±10 mm
    • hĺbka vrtu: ±100 mm
    • hĺbka kalichu: ±30 mm

5.3    Osádzanie nosných stĺpikov

5.3.1    Betónové stĺpiky

Dĺžka stĺpika je uvedená v PD. Jeho tvar je konštantný pre všetky výšky PHS. Variabilná je voľba úpravy povrchu stĺpika a jeho farby. Pre rôzne dĺžky stĺpikov je navrhnutý odlišný spôsob vystuženia.
K úprave povrchu sa používajú špeciálne pohľadové matrice, vkladané do formy pri betonáži stĺpikov. Materiál stĺpikov je betón C 30/37-3b. Farebnosti stĺpikov sa robí nátermi (prípadne prefarbením betónu). Používajú sa špeciálne farby určené na nátery betónu. V hornej časti stĺpika je umiestnený otvor pre manipuláciu. Na CD sú naviac stĺpiky doplnené o dosky určené na ukoľajenie PHS.

5.3.2    Oceľové stĺpiky

Rozmery stĺpika a jeho typ sú uvedené v PD a stanovené v závislosti od výberu stenových panelov a výšky PHS. V zásade sa jedná o oceľové valcované profily HEA (HEB) 160 a HEA (HEB) 200. Stĺpiky sa osádzajú vo zvislej polohe. K manipulácii so stĺpikom slúži otvor v hornej časti stĺpika, ktorým je prevlečený záves žeriavu. Dolná časť stĺpika sa osadí do otvoru v základe. Táto časť stĺpika nie je povrchovo ošetrená. Povrchová ochrana stĺpika začína 100 mm pod úrovňou povrchu dobetonávky základu. Vlastná  povrchová ochrana je dána požiadavkou investora a návrhom projektanta. Obvyklá skladba povrchovej ochrany oceľového stĺpika je následujúca:
    • realizácia I (pre ČD):
        - otryskávanie na Sa 2,5 podľa ČSN ISO 8501
        -náter 2k-DP Zinkstaub – 40 µm
        -náter 2K-DB EG – 60 µm
        -náter 2k-DC lack – 60 µm
    • realizácia II (pre RSD):
        -otryskávanie na Sa 2,5 podľa ČSN ISO 8501
        -metalizácia ZINAKOR 850 – 100 µm
        -náter 2k-DP Zinkstaub – 40 µm
        -náter 2K-DB EG – 40 µm
        -náter 2k-DC lack – 40 µm
    • realizácia III (podľa TP ŘSD kap.19)
        -otryskávanie na Sa 2,5 podľa ČSN ISO 8501
        -metalizácia Zn ponorem - 80 µm
        -náter 2k-DC lack - 60 µm

Po osadení stĺpikov a montáži panelov je nutné skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu povrchovej ochrany a prípadné poškodenia je potrebné opraviť.

5.3.3    Doprava na stavenisko

Doprava stĺpikov sa vykonáva na dopravných prostriedkoch so zabezpečením proti posunutiu a zároveň je nutné dodržiavať ustanovenia normy STN 27 01 44 - zdvíhacie zariadenia, prostriedky pre viazanie, zvesenie a uchopenie bremena.

5.3.4    Prípustné tolerancie odchýliek stĺpikov PHS

    • osová vzdialenosť stĺpikov: +10 mm, -10 mm
    • smerová odchýlka stĺpikov: ±10 mm
    • zvislosť: ±5 mm/1 m
    • rovnobežnosť prírub stĺpika s osou steny: ± 5º
    • niveleta hlavy stĺpika: ± 20 mm
    • povrchová ochrana stĺpika: – 20 % hrúbky jednotlivých vrstiev náterov
    • kotviace skrutky: ± 5 mm

5.4    Osadzovanie stenových panelov

5.4.1    Manipulácia s panelmi

Pre manipuláciu so železobetónovými protihlukovými panelmi a s panelmi LIADUR sa používajú výhradne systémové závesy - Halfen alebo Pfeifer. Pre manipuláciu sa používajú výhradne systémové háky správneho typu a tonáže (karabínka, závit, a pod.). Tieto závesy sú umiestnené v hornej časti panelu na bočnej úzkej strane panelu. Vlastná montáž je vykonávaná pomocou žeriavu.

5.4.2    Montáž betónových panelov

Pred osadením panelov sa uskutoční podľa potreby v mieste stavby skompletizovanie stenových panelov. Spočíva v doplnení panelov pohltivou vložkou a v ošetrení panelov farebným náterom.
Betónové panely sa ukladajú do pripravených stĺpikov až po dosiahnutie predpísanej pevnosti betónu dobetonávky základov v projekte, čo je spravidla 70% predpísanej charakteristickej pevnosti betónu. Panely sa kladú v súlade s kladačským plánom, ktorý musí obsahovať PD.
Panely sa zásadne ukladajú vo zvislej polohe. Zasúvajú sa zhora medzi príruby susedných stĺpikov. Je nutné dbať, aby orientácia stien panelov bola v súlade s požiadavkami PD, tj. aby napríklad stena s pohltivou úpravou nebola namontovaná na odvrátenej strane atď. Bezprostredne po inštalácii sa odstránia manipulačné závesy. Medzi panely se pri osadzovaní vkladá vodorovné tesnenie.

5.4.3    Skladovanie panelov na stavenisku

Je žiadúce, aby stenové panely boli montované ihneď po dovoze na stavenisko priamo z vozidla. Ak to nie je možné, je potrebné skladovanie panelov urobiť tak, aby pohltivá vrstva nebola pri skladovaní poškodená (použitie špeciálnych stojanov).

5.4.4    Doprava stenových panelov

Doprava sa vykonáva na otvorených dopravných prostriedkoch. Panely sú ukladané pozdĺžnou osou v smere jazdy. Musia byť zabezpečené ako proti vzájomnému posunutiu, tak aj proti zosunutiu z vozidla. Bežne sa používajú nákladné automobily s oceľovou konštrukciou v tvare "A", o ktorú sú panely vo zvislej polohe opreté. Pri preprave je nutné dodržiavať ustanovenia noriem STN 720114 - zdvíhacie zariadenia, prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremena a ČSN 72 30 80 - zastavením a bez zastavenia, skladovanie, ošetrovanie a expedícia betónových dielcov.

5.4.5    Farebné riešenia stenových panelov

Farebné riešenia stenových dielcov podľa želania investora je možné dosiahnuť prefarbením betónovej zmesi v priebehu výroby alebo vykonaním nástreku hotového výrobku.
V prípade prefarbenej betónovej zmesi sa používajú pigmenty BAYEFERROX od firmy BAYER.
Farebné nástreky sa vykonávajú špeciálne vyvinutými farbami pre PHS z medzerovitého betónu ZENTRICRYL AC-S/LSW od firmy MC Bauchemie v rozsahu farebnej škály RAL.

5.4.6    Prípustné tolerancie odchýliek panelov PHS

    • vodorovnosť osadenia panelov: ± 10 mm / 4 m
    • šírka medzery medzi panelmi: max 2 mm
    • minimálny presah príruby a konca panelu: 40 mm
    • výška PHS: ± 50 mm

5.5    Dokončovacie práce

Na upravený terén podľa bodu 5.1 sa položí netkaná geotextília, aby sa zabránilo prerastaniu vegetácie a znečisteniu drenážnej vrstvy. Takto osadená geotextília sa dosype na lícnej strane štrkom frakcie 32-63 mm. Táto vrstva slúži ako drenáž a umožňuje odvedenie vody z priestoru komunikácie.
Na vonkajšej strane sa v prípade požiadavky vykoná zasadenie vegetácie.
K týmto účelom sa niekedy panely steny zaobstarávajú drôtenou sieťou, ktorá umožní prichytenie sa popínavých rastlin. K osadeniu drôtenej siete sa využívajú u betónových panelov manipulačné otvory, slúžiace k vybratiu panelu s formy vo výrobni.
Na záver sa vykonajú prípadné opravy poškodených miest. Jedná sa o:
    • opravy náterov stĺpikov a panelov
    • opravy odlomených hrán panelov a betónových stĺpikov

6    SKÚŠANIE A KONTROLA KVALITY

6.1    Rozhodujúce operácie

    • vytýčenie osi stĺpikov
    • osadenie stĺpikov
    • zabetónovanie stĺpikov
    • osadenie panelov vrátane tesnenia

6.2    Kontrolno – skúšobný plán

Pre riadne zdokumentovanie kvality realizácie jednotlivých operácií je pre každú stavbu spracovávaný kontrolne - skúšobný plán.

Dokumenty na stiahnutie

Katalóg
Cenník